I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Варна Денс Театър ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика : Варна Денс Театър ООД
2. Седалище и адрес на управление: Варна, р-н Приморски, ул. Еделвайс 11 А
3. Данни за кореспонденция: [email protected]
4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 205435347
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефони:
тел. 02/91-53-555 За консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни
тел. 02/91-53-51 Справки по постъпили жалби, сигнали и въпроси
факс 02/91-53-525

Електронна поща: [email protected]
Уеб сайт: https://www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:
Информация във връзка с дейностите на Доставчика
Организация, регистрация, провеждане на фестивали, дискусии, лекции, обучителни семинари ателиета, танцови работилници, майсторски класове, прожекции, спектакли, концерти, пърформънси, продажба на билети за изредените събития, продажба на рекламни артикули и др.

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план, когато Услугата се предоставя възмездно.
(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на
Доставчика в Интернет.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от
Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно.
(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на
Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
(2) За да използва Услугата, Ползвателят следва да попълни регистрационен формуляр и или да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.
(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.
(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“, „Регистрация“ или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(7) В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на
Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.
(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 10. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя
съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.
(4) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за забравени имена и пароли“.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 15. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
• с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
• с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
• в случаите по чл. 9, ал. 3 от тези общи условия;

Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 19. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 20. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 25.062019

 

Регистрирайки се за събитие чрез този сайт, давате своето съгласие за спазване на Устройствения правилник  на фестивал „Танцови маршрути“:

 Устройствен правилник

на фестивала „Танцови маршрути“ 2021

 1. Общи положения

Международният фестивал за съвременно танцово изкуство е създаден по идея на Силвия Христова и Карина Илиева и се организира от Варна Денс Театър ООД.

Фестивалът „Танцови маршрути“ е некомерсиална инициатива в полза на млади танцови артисти до 35 години – професионалисти и любители. Фестивалът включва практическа част – майсторски класове за професионалисти и творчески работилници за любители, както и теоретична част – публични лекции, дискусии и прожекции. За всички граждани и гости на града ще бъдат представяни спектакли на изявени танцови компании.

Фестивалът цели също така да запознае широката публика по-отблизо със съвременния танц и да го интегрира като незаменима и видима част в градския културен живот. Гражданите ще бъдат поканени за участие в публичните лекции, дискусии и прожекции с вход свободен, и ще имат възможност да видят на живо съвременни танцови спектакли от подбрани гости на фестивала.

 1. Мисия

Мисията на фестивала е да даде на млади варненски танцови артисти възможност за развитие на техните умения с помощта на професионалисти от световна класа. „Танцови маршрути“ цели да създаде у младите чувство за варненска идентичност, да изгради у тях положителен образ на Варна като център на съвременното танцово изкуство. За целта фестивалът открива танцови творци с успешна международна кариера, чийто артистичен път е започнал именно във Варна, и ги води отново в града, за да могат те в рамките на организирани майсторски класове, танцови работилници, лекции и дискусии да разкажат за своя опит и предадат своите професионални умения на други млади варненци.

 1. Цели

Фестивалът е създаден с основна цел развитие и подкрепа на младите артисти. Срещата с опитни творци от сферата на професионалния съвременен танц ще бъде изключително мотивираща, ще обогати техния опит, ще допринесе за надграждане на техните технически умения и артистично израстване.

Също така фестивалът има за цел да допринесе за образованието на варненци в областта на съвременния танц. За целта са поканени успешни танцови артисти с отлична международна кариера, работили с най-големите имена в съвременния танц. Те ще проведат няколкодневна танцова работилница за любители, за да дадат на всички желаещи възможността да се запознаят по-отблизо с танцовото изкуство. Публиката ще има възможност да се запознае по-отблизо със съвременния танц чрез лекция, дискусия, прожекция на танцов филм и чрез представянето на сцена на спектаклите на подбрани трупи.

4. Регламент

 • На фестивала са поканени гости – успешни танцови артисти с международна кариера, чийто творчески път е свързан с Варна. Те ще проведат майсторски класове, творчески работилници, публични лекции и дискусии.
 • Както в майсторските класове, така и в творческите работилници ще могат да се включат до 20 участника.
 • Участниците ще се регистрират за участие предварително през сайта. Регистрацията ще продължава до запълване на местата.
 • Чрез регистрацията си участниците дават своето съгласие да попада в снимкови и видео материали от събитията с цел популяризиране на Фестивала.
 • Участниците ще дължат такса участие в предварително установен и обявен размер.
 • Организаторът си запазва правото по своя преценка и предвид индивидуалните обстоятелства на участниците да освобождава някои от тях от дължимата такса.
 • Публичните лекции, дискусии и прожекции са със свободен достъп за всички желаещи.
 • Посещението на публичните лекции, дискусии и прожекции ще се осъществяват на база предварителна регистрация до запълване на капацитета на пространството, в което те ще бъдат провеждани.
 • Поканените танцови спектакли ще се представят на сцена. За посещението на спектакъл ще се изисква закупен билет. Билети ще се продават на касата на сцената и онлайн.
 • Ще се спазват предвидените от Министерство на здравеопазването мерки за превенция на разпространението на COVID-19. Възможни са ограничителни мерки в достъпа до залите и спектаклите. Всички участници и зрители трябва да спазват разпоредбите на Министерство на Здравеопазването.
 • Ако поради свързани с пандемията ограничителни мерки фестивалът не може да бъде проведен на живо, организаторите ще предприемат действия по осъществяването му онлайн, доколкото това е възможно.
 • Регистрирайки се за танцовите семинари, участниците поемат пълната  отговорност за своето физическо състояние и здраве. Участниците поемат доброволно всички рискове, свързани с физическите дейности в рамките на танцовия семинар.
 1. Организационни структури

Фестивалът се управлява от Карина Илиева – изпълнителен директор, ангажирана също и с връзки с обществеността, международно сътрудничество, логистика, организация и Силвия Христова – артистичен директор, изпълняваща също така функции на програмен координатор, автор на публикациите в сайта, рекламни материали.

 1. Фестивална рамка

Датите на провеждане на фестивала са 26-30 август и 31 септември – 1 декември 2021 г. Откриването ще се състои на 26 август и ще включва публична лекция и дискусия. В периода между 26 и 29 август ще бъдат провеждани майсторски класове и танцови работилници. В 3 поредни месеца ще бъдат представяни съвременни танцови спектакли. На 1 декември фестивалът ще бъде закрит.

 1. Финансиране

Средствата за провеждане на фестивала „Танцови маршрути“ се осигуряват чрез фондове, собствени средства, корпоративно спонсорство и/или публични средства, както и от дарения и други.

 1. Авторски права

Организаторът се ангажира да уреди правата за използване на авторски материали по време на фестивала, когато е налице използването на такива.

 1. Комуникации

Фестивалът разпространява и популяризира дейностите си чрез медийни партньорства, организиране на промоционални кампании в социалните мрежи и сред обществеността, публикуването на различни рекламни материали, чрез организирането на нарочни срещи с представители на средствата за масова информация.

Всички въпроси, свързани с фестивала, нерегламентирани в настоящия правилник, се решават от организаторите на фестивала и действащото законодателство в България.

 1. Правила във връзка с COVID-19

Covid-19, често наричан коронавирус, е инфекциозно заболяване, което може да доведе до сериозни и потенциално фатално заболяване. Съществува риск от предаване на Covid-19 във всяка среда, където хората се събират. Този риск се увеличава в затворени пространства и с увеличен брой хора.

При участие в събитията от Фестивала вие поемате целия риск, свързан с Covid-19. Вие също се съгласявате да спазвате всички правителствени указания, насочени към предотвратяване на предаването на вируса да следвате всички указания, предоставени от членовете на персонала и посочени на табелите в рамките на мястото.

Не трябва да посещавате събитията, ако смятате, че може да сте заразени с Covid-19.

Не сте длъжни да участвате в отделни упражнения, ако мислите, че те могат да навредят на здравословното ви състояние.

Неспазването на тези мерки дава право на организаторите да ви отстранят от участие.

 

Варна Денс Театър ООД

01 юни 2021 г.

Варна